ประวัติ

ประวัติการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ๒๕๐๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๑๐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.A.(Comparative Politics) ๒๕๑๗ University of Manchester,England
- Ph.D.(Southeast Asian Sociology) ๒๕๒๔ University of Hull,England
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๓๒) ๒๕๓๓
- Ph.D. กิตติมศักดิ์ ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธานี
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย Webster University
- ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔