ประวัติ

ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- อนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- กรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕)
- เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๓)
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓