ประวัติ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๑๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗)

- รองประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗)

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗