ประวัติ

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master’s of Science (Food Science) ๒๕๑๗ Tuskegee University, U.S.A.
Ph.D (Cereal Technology) ๒๕๒๐ North Dakota State University, U.S.A.

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว
- คณะอนุกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมระดับชาติ ณ ประเทศอินเดีย เรื่อง carbohydrate in Foods
(พ.ศ. ๒๕๕๗)
- ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมระดับชาติ ณ ประเทศคอสตาริกา เรื่อง Rice : Science,
Technology and Products (พ.ศ. ๒๕๕๖)
- ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมระดับนานาชาติ ณ ประเทศโบลิเวีย เรื่อง Training Value-Added
(พ.ศ. ๒๕๔๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาชิรมงกุฎ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐