ประวัติ

ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- กรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๕๗)
- อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๔)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
-