ประวัติ

ประวัติการศึกษา
อักษรศาสตรบัณฑิต ๒๕๑๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๑๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor of Education (EdD) ๒๕๔๖ Charles Sturt University, Australia

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒)
- อาจารย์สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ วิทยาลัยครูธนบุรี สังกัดกรมการฝึกหัดครู
(พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๙)
- อาจารย์วิทยาลัยครูธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑