ประวัติ

ประวัติการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (ก.ศ.บ.) ๒๕๑๔ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
Master of Education (M.Ed.) ๒๕๒๑ The Pennsylvania State University
United States of America

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน (สมศ.))

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗)
- ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานสถาบันราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕)
- อธิการบดีสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓