ประวัติ

ประวัติการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๒๕๑๙ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๕๕๒ มหาวิยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗)
- ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โครงการ “หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ” (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗)
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาวชิรมงกุฎ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕