ประวัติ

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย ๒๕๒๔ สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รปศ.) ๒๕๔๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง สำนักงานคดีแรงงานภาค ๘
- ประธานสภาการศึกษา จังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- ประธานอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน หน่วยบริการภูเก็ต
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)
- ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
- ประธาน อก.คศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔