ประวัติ

ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สังคมวิทยามหาบัณฑิต ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ๒๕๓๘ มหาวิยาลัยรามคำแหง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
- ข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔)
- ข้าราชการครู สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(พ.ศ. ๒๕๓๖ -๒๕๓๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
ตริตาภรณ์ ช้างเผือก ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒