ประวัติ

ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ประธานผู้จัดการ บริษัทโตโยต้าภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า (ประเทศไทย) (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๐)
- กรรมการสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕)
- ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
-