ประวัติ

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- กรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- ที่ปรึกษาพิเศษด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมายและการจัดสรรงบประมาณ
สำนักงบประมาณ
(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)
- ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ระดับ ๑๐ สำนักงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐)
- ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระดับ ๙ สำนักงบประมาณ
(พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕